16Shuffle1

16 Beat shuffle1 (014) Converted from Casio Wk-3000.

16Shuffle1

16 beat with shuffle. (4)
Bass-9 PickedBass
Chord-6 Piano1
Chord-7 EPiano
Drum-Closedhihat ClosedHiHat
Drum-Crashcymbal1 CrashCymbal1
Drum-Kickdrum1 KickDrum1
Drum-Openhihat OpenHiHat
Drum-Snaredrum2 SnareDrum2
Drum-Tambourine Tambourine

16Shuffle1Intro

4 bar introduction. (4)
Bass-9 PickedBass
Chord-6 Piano1
Chord-7 EPiano
Drum-Closedhihat ClosedHiHat
Drum-Crashcymbal1 CrashCymbal1
Drum-Kickdrum1 KickDrum1
Drum-Openhihat OpenHiHat
Drum-Snaredrum2 SnareDrum2
Drum-Tambourine Tambourine

16Shuffle1End

4 bar ending. (2)
Bass-9 PickedBass
Chord-6 Piano1
Chord-7 EPiano
Drum-Closedhihat ClosedHiHat
Drum-Crashcymbal1 CrashCymbal1
Drum-Kickdrum1 KickDrum1
Drum-Openhihat OpenHiHat
Drum-Snaredrum2 SnareDrum2
Drum-Tambourine Tambourine